2011. a alustati tagasiside kogumist karjäärikeskuste klientidelt nende nõustamiskogemuse kohta varasemaga võrreldes erineval viisil. Karjäärikeskuste poolne tagasiside kogumine ja selle esmane analüüs asendus internetipõhise küsitlusega karjäärikeskuste spetsialistidega eelneval kuul kokku puutunud noorte seas.

Võtmeteguriks taolise uuringu käivitamisel oli kontaktide kogumine karjääriteenuseid saanutelt. See nõudis keskustelt kohanemist uue olukorraga, millega tuldi toime kas paremini või halvemini. Aja jooksul kogemustest õpiti – kui esimesel poolaastal osales uuringus 421 noort, siis teisel poolaastal oli uuringus osalenud klientide arv juba 1027.

Tagasisideuuringu eesmärk oli selgitada, kuidas on karjääriplaneerimist toetavad tegevused klientide hinnangul neid abistanud, milline on erinevate kliendigruppide jaoks teenuste kättesaadavus ja kuidas hindavad nii grupinõustamisel ja infoloengul kui ka individuaalsel nõustamisel osalenud oma rahulolu saadud teenuse eri aspektidega.

Keskmiselt oli iga uuringus osalenu karjäärispetsialistidega kokku puutunud 1,5 erineval viisil, osaledes kas grupinõustamisel, karjääriüritusel, individuaalsel nõustamisel koolis/ karjäärikeskuses või küsinud ise karjäärikeskusest infot. Linna ja maapiirkonna noorte keskmine kokkupuudete arv karjäärispetsialistidega ei erine, mis annab tunnistust ühtlasest karjääriteenuste kättesaadavusest vaatluse all olnud grupis. Seejuures jõuab nõustamine just maapiirkondade õpilasteni sagedamini „otse koju kätte” – koolis teenuse saamine aitab vältida ise kontakti võtmisega seotud muresid (nt transport, keskuste lahtioleku aeg).

Grupinõustamisel ja infoloengul osalenutest jäi 82% saadud teenusega rahule. Grupinõustamisega jäid enim rahule kuni 16-aastased õpilased (87%), 17–19-aastaste seas oli rahulolu määr 74%. Viimased eelistavad pöörduda nõustajaga poole konkreetsete küsimustega, seda on paremini võimalik teha aga individuaalse nõustamise käigus. Teine tegur, mis mõjutab noorte rahulolu grupinõustamisega, on valikuvabadus. Kohustuslikus korras nõustamisel osalenute rahulolu on madalam (77%) kui vabatahtlikult osalenutel (87%), mis viitab selgitustöö vajalikkusele enne klassile grupinõustamise organiseerimist.

Individuaalse karjääriteenusega ollakse igas eas enam rahul kui grupinõustamisega (rahulolevaid 88%) ja eriti juhul, kui nõustamise käigus leitakse kinnitust oma mõtetele (100% rahul).

Keskuse ruumidele ja muudele teenuste aspektidele annavad individuaalsel nõustamisel käinud noored väga positiivseid hinnanguid. Ka need noored, kes on karjäärikeskuste spetsialistidega kokku puutunud koolis, hindavad keskust kohaks, kust saab abi. Samas ei oska suur osa neist hinnata ligipääsu keskusele, sealseid ruume ega lahtiolekuaegade sobivust. Ilmselt otsitakse taolist infot alles vajaduse korral. Nagu näitavad keskuses käinute hinnangud, saadakse karjäärikeskuste kohta infot kõige sagedamini koolist (36%), samuti otsitakse infot internetist (33%) ja Rajaleidja portaalist (27%).

Uuring teostati ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames.

Auni Tamm, Klaris Uuringud OÜ uuringu läbiviija


***

Kokkuvõte Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskuse teenustele antud tagasisidest

Oma keskuse nõustamisteenustele oleme regulaarselt tagasisidet küsinud alates 2011. a märtsist. Hakkasime tagasisidet koguma, kuna teenuse kvaliteeti saab tagada vaid selle teenuse kasutajate tagasisidet arvesse võttes.

Tagasiside sisust rääkides on inimesed meie nõustajatega rahul ning hindavad meie tööd positiivselt. Keskmine rahulolu nõustamisteenusega 5-palli skaalal on 4,48 palli. Eri sihtgruppide osas rahulolu nõustamisteenusega ei erine – nii sisseastujad, tudengid kui ka vilistlased hindavad meie teenuseid sarnaselt.

Tagasiside kaudu jõudis meieni värskendavalt info, et sageli tullakse nõustamisele üsna erinevate ootustega ning alati ei pruugi need nõustamise jooksul toimuvaga kokku minna. Nõustamise lõpptulemust see õnneks ei mõjuta. Seega on jätkuvalt tarvis noortele tutvustada – millega karjääri- ja nõustamiskeskus tegeleb ja kuidas me saame olla neile kasulikud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et inimesed on Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskuse poolt pakutavate nõustamisteenustega rahul ning vajaduse korral soovitavad meie spetsialistidega kohtumist ka oma sõpradele.

Mikk Kasesalk, Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskuse karjäärinõustaja