Epp Veski
AGETT projektijuht
Tallinna Pedagoogikaülikool

Viimaste aastatega on ühest küljest kasvanud nõustamisteenuste tähtsus, teisalt on aga oluliselt muutunud ka nende sisu. EL liitumine ja sellega kaasnevad muudatused (sh tööjõu vaba liikumine jne) on tekitanud olukorra, kus nõustamise käigus on üha enam vaja arvestada ka erinevate kultuuriliste, juriidiliste, ja sotsiaalsete ja muude aspektidega.

AGETT projekt ja partnerid
Ülalnimetatu seab omad tingimused ka nõustajate kompetentsusele ja koolitusele. Leonardo da Vinci programmi toetusel tegeldi koolitusteemadega projekti raames “Täikasvanute haridusalane nõustamine, koolitajate koolitus” ehk lühidalt AGETT. Tegemist oli Leonardo programmi samanimelise projekti tulemuste edasiarendamise, kohandamise ja levitamisega uutes riikides — peale Eesti veel Bulgaarias, Tsehhis, Hispaanias, Itaalias, Sloveenias. Varasema projekti partnerid Iirimaa ja Suurbritannia ning hiljem ka Taani olid seekord koolitajate rollis. Eesti poolelt osalesid lisaks Tallinna Pedagoogikaülikoolile veel Eesti Vabaharidusliit ja Kuressaare Ametikool.

Tulemused
AGETT projekt hõlmas mitut koolitustsüklit, mis toimusid nii Sotimaal Glasgow Caledonia Ülikoolis kui Taani Pedagoogilises Ülikoolis. Käsitleti nõustamise süsteemi ja meetodite, koolitajate ja nõustajate kompetentsuse, hariduse ja tööturuga seonduvaid teemasid. Lisaks oli osalejatel võimalus tutvuda kohalike karjäärikeskuste tööga, Taanis külastati ka ettevõtteid ning saadi ülevaade nõustamise ja õppimise võimalustest töökohal, töörotatsioonist, “karjäärinurga” tööst jne. Visiit Rahvaülikooli valgustas nõustamise võimalusi vabahariduses.

Läbitud koolituste ja materjalide baasil valmistavad kõik partnerid ette oma koolitusprogrammid ja materjalid. Eestis on kavas neid kasutada vabaharidusliku koolitussüsteemi nõustajate koolitustel, maakondlikel kutse- ja üldaineõpetajate koolitustel, andragoogide, sotsiaaltöötajate ja psühholoogide akadeemilises ja täiendõppes, samuti organisatsioonide personali ja koolitusjuhtide ning koolitusorganisatsioonide töötajate jt täiendkoolituses.