Tartu Kutsehariduskeskuse (TKHK) Info- ja Karjäärinõustamiskeskus (IKNK) liigub uute tuulte voolus – 2006. aasta septembrist on muutunud nii keskuse nimi, struktuur, asukoht kui ka tegevussuunad.

Inimesed
Keskus asub vast remonditud ruumides peahoones Kopli tänaval, kus teeb oma igapäevast tööd täienenud IKNK meeskond: lisaks karjäärinõustajatele (Karl Tamm, Mare Aru, Anna Gorobova, Priit Toomiste, Monika Gorkin) on ametis kutsealase eelkoolituse koolitusjuht Ülle Antson, karjääriinfo spetsialist Kadri Laar, projektijuht Kadri Orula ja ainesektstioonide projektijuht Natali Happonen. Keskuse tööd juhatab alates jaanuarist 2006 Martin Medar.

Värsked väljundid
Peamise ja põhimõttelise suunamuutusena võib esile tuua korrektuuri meie sihtgrupis – senise 3.-9. klassi asemel on teenuste pakkumine orienteeritud 7.-9. ja 10.-12. klassile. Samuti oleme koostööpartnerid õpetajatele ja lapsevanematele, toetades sel viisil võimalikult heade ja õigete valikute tegemist noorte hulgas. Suurt rõhku pöörame erinevate teenustepakettide väljatöötamisele, eesmärgiga muuta valikuvõimalused paindlikuks ja sobivaks kõigile vanuseastmetele.

Lisaks karjäärinõustamisele on uuteks tegevusaladeks eelkoolituskursuste korraldamine ning karjääriteenuste ja -õppe arengule kaasaaitamine läbi üldhariduskoolide ainesektsioonide (ehk tulevikus hakkab koos käima ka koolide karjäärikoordinaatorite ainesektsioon).

Koostöö projektide ja võrgustike läbi
Lisaks linnakoolidele on meie teenused kättesaadavad ka Tartu maakonnas. Rahastajaks on Tartu Maavalitsus, kes toetab tegevusi projekti Tartu maakonna noorte teavitamine ja nõustamine raames.

Lisaks maakonnaprojektile on meil kohustus esindada TKHK-d ESFi meetme 1.1 Tartu Ülikooli projekti LÜKKA alaprojektis Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) süsteemi ja põhimõtete väljaarendamine ja juurutamine. Koostöös Tartu Forseliuse Gümnaasiumiga viime ellu ESFi meetme 1.1 projekti Mudeli loomine kutseõppeks gümnaasiumis ja noorte ettevõtluse stimuleerimiseks. Tuutorite projekti raames koolitame TKHK õpilasnõustajaid.

IKNKs on kokku saanud entusiastlikud ja toredad inimesed, kes üheskoos viivad läbi loenguid, töötubasid, teabepäevi, õppekäike ettevõtetesse ja TKHK-sse, kõikvõimalikke karjääritemaatilisi üritusi, konverentse (OKEI), seminaride sarju (Klapid eest! Koolis), karjääri- ja töövarjupäevi, laenutame õppefilme ja -mänge.

Et parimad tulemused sünnivad koostöövaimus, pöörame suurt tähelepanu koostöövõrgustike loomisele ning oma partnerite igakülgsele toetamisele. Heaks näiteks on aprillis toimunud Tartu maakonna ja linna üldhariduskoolide karjäärivaldkonna koordinaatorite koostööseminar, mis lõi tugeva aluse püsivate sidemete loomisele ja hoidmisele. Samuti oleme alustanud koostööd noorte ettevõtluse ja ettevõtlikuse arendajatega.

Loodetavasti viiakse ühiste ideede ja teotahte toel ellu palju häid mõtteid, mis rikastavad eeskätt Tartu linna ja maakonna noorte, õpetajate ja lastevanemate karjääritemaatilist haritust ning oskusi teha võimalikult häid otsuseid tulevikus ja tulevikuks.

Kui teil tekkis meie tegemiste vastu suurem huvi või soovite tulla külla, et näha, kus ja kuidas töötame, siis võtke meiega julgesti ühendust!

Tartu Kutsehariduskeskus
Info- ja Karjäärinõustamiskeskus
Kopli 1
50115 Tartu
Telefon 736 1890
Fax 736 1867
E-post tulevikutee@khk.tartu.ee
Internet: www.khk.tartu.ee/noustamine


Keskust tutvustasid: Martin Medar, juhataja ja Kadri Orula, projektijuht