• Kuidas toimub õppimise eest maksmine täiskoormusel ja eestikeelses õppes?

Neilt üliõpilastelt, kes asuvad õppima täiskoormusel eestikeelsetel õppekavadel  (erialadel), ei tohi kõrgkool esimesel semestril õpemaksu nõuda. Alates teisest semestrist sõltub see, kas üliõpilane peab õppimise eest osaliselt maksma või mitte, üliõpilase poolt läbitud õppekava mahust ning kõrgkooli kehtestatud tingimustest.

Osakoormusel õpinguid alustavate üliõpilaste käest on võimalik õppemaksu küsida juba esimesel semestril ja seda vastavalt õppeasutuse tingimustele ja seatud määradele.

Juhul, kui üliõpilane täiskoormusel õppides ei soovi või ei suuda õppekava semestrite lõikes täies mahus täita, peab ta oma täitmata ainepunktide eest osaliselt maksma.
 


 

Täies mahus õppimise eelduseks on, et üliõpilane sooritab keskmiselt igas semestris 30 EAPd (ainepunkt). Juhul, kui I semestril täidab üliõpilane 32 EAPd ja järgmisel semestril 28 EAPd, on ta ikkagi õppekava täitnud, kuna aasta lõpuks on kogutud 60 EAPd. Kõige olulisem on 30 EAP täitmine esimesel semestril, kuna õppemaksu võib üliõpilaselt küsida semestripõhiselt. Seega, kui esimesel semestril jääb nt 1 EAP 30st puudu, on õppeasutusel II semestri alguses üliõpilaselt õigus 1 EAP mahus õppemaksu nõuda. Kui aga II semestril täidab üliõpilane 32 EAPd, on tal aasta lõpuks kogutud 61 EAPd ja III semestril üliõpilane õppemaksu maksma ei pea.

Õppemaksu ülemmäärad ühe EAP kohta kehtestab Vabariigi Valitsus ja nende alusel kinnitab õppemaksu korra ning konkreetse hüvitamise määra kõrgkooli nõukogu. Nõukogu võib kehtestada õppekoormuse nõudeks ka vähem kui 30 EAP-d semestris ehk luua tudengite jaoks soodsamad tingimused.

Seega, õppemaksu nõudmisel lähtutakse ainepunktide mahust, mis üliõpilasel on puudu ning õppeasutuse nõukogu kehtestatud korrast. Hüvitamise määrade seadmisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse seatud ülempiiri. Ülempiiri ei ole õppeasutusel kohustus järgida osakoormusega või eksternõppurite puhul.

Osaline õppemaks õppekava mittetäitmisel ei puuduta keskmise, raske või sügava puudega isikuid või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemat või eestkostjat tingimusel, et üliõpilane õpib sama õppekava alusel.
 

  • Kuidas toimub õppemaksu maksmine võõrkeelsel erialal õppides?

 Võõrkeelsete erialade puhul on õpemaksu tingimuste ja korra kehtestamine kõrgkoolide enda teha.

Võõrkeelsetel erialadel võib kõrgkool nõuda õppemaksu ka siis, kui üliõpilane asub õppima täiskoormusel ja täidab õppekava täies mahus. Siin on kõrgkoolil õigus, mitte kohustus õppemaksu nõuda - lõpliku otsuse teeb kõrgkool ise.

 

Rajaleidja 2013
Fotod: Google Image

Kasutatud Haridus- ja teadusministeeriumi materjale