Tänasel päeval on karjäärinõustamise eesmärk õpetada inimestele iseseisvate karjääriotsuste tegemist ning neid toetada otsuste tegemise juures. Põhirõhk ei ole enam ideaalselt sobiva töö leidmisel, vaid töö mõtestatud sobitamisel oma elu konteksti.

Kuna konstruktivistlik karjäärinõustamine on keskendunud nõustatava aktiivsele kaasamisele, peegeldub see ka kasutatavates meetodites. Oluliseks peetakse nõustamisel metafoore ja sümboleid, mille abil on võimalik kirjeldada olukorda, kogemusi, ambitsioone ja emotsioone ning seeläbi leida neile tähendus inimese elu kontekstis. Matching’u paradigmale toetuv testide läbiviimine ja testitulemuste põhjal eksperthinnangute andmine ei käi selle filosoofiaga kokku.

Eesti karjäärinõustajad kombineerivad erinevaid meetodeid paindlikult vastavalt vajadusele ja võimalustele. Üsna tõenäoliselt kuuluvad nõustaja töövahendite hulka ka testid, mis aastakümneid on olnud enamkasutavam meetod karjäärinõustamisel ning millest on oskusliku kasutamise korral abi inimese karjääriotsuste toetamisel.

Selles Karjäärituules ongi tähelepanu keskmes testide kasutamine nõustamise abivahendina. Arutletakse selle üle, mis on psühhomeetriline test ja milles seisneb psühholoogilise testi erinevus karjäärinõustamisel laialt levinud töölehtedest, kas testimine on üldse vajalik ja millal võib testidest kasu olla, millised on testimisega kaasnevad varjuküljed ja kuidas neid vältida.

Tõdetakse, et edu tagavad meetodite mitmekesisus ja tänu oma spetsiifikale on testimisel siiski kindel koht ka tulevikus. Väga oluline on seejuures nõustaja testitulemuste tõlgendamise oskus – testide kasulikkus sõltub eeskätt kasutajast. Samuti peab nõustaja järgima testimise head tava ja eetikat.

Kitsaskoht on aga see, et värskete normandmetega kvaliteetsed testid ei ole olnud juba pikka aega nõustajatele kättesaadavad. Olukorra lahendamiseks korraldas SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus 2010. a suvel hanke kaasaegsete testide ostmiseks ja kasutuskoolituse korraldamiseks piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajatele. Karjäärinõustajate tööriistapagas saab peagi täiendust isiksuseküsimustiku näol; testi on välja töötanud ja normeerinud Tripod Grupp OÜ. Testi kasutajalitsentsi saamiseks läbivad nõustajad kahepäevase koolituse, mille käigus käsitletakse põhjalikult ka testimisega seotud eetilisi küsimusi. Testi kasutusõiguse ostu ja kasutuskoolituse korraldamist rahastatakse ESF programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“.

Tarkust otsustada, millal testimine on vajalik, ning oskust teste professionaalselt ja eetiliselt kasutada!
 

Mare Väli, KTK karjäärinõustamise juhtivspetsialist