Lõppeva aasta märtsist septembrini oli neljas Rajaleidja keskuses võimalik erialase hariduseta töötavatel täiskasvanutel pöörduda karjäärispetsialisti poole, et saada tasuta karjääriinfot ja -nõustamist seoses oma tööalase ja isikliku elu planeerimisega.

Eelkõige pakuti teenust inimestele, kes on kunagi kooli pooleli jätnud või kes on omandanud ainult üldhariduse. Nõustamise käigus pakuti vastuseid teemadele, kuidas juhtida oma isiklikku elu, kuidas koostada oma karjääriplaani, kuidas kindlustada ennast rahuldustpakkuva tööga, kuidas hoida tasakaalus töö- ja eraelu, kust ja kuidas otsida vajalikku infot seoses tööelu planeerimisega.

Teenuse laiem eesmärk oli tagada karjääriteenuste kättesaadavust kutse- ja erialaoskusteta täiskasvanutele Rajaleidja keskuste kaudu.

 Vajalikkus lähtuvalt hetkeolukorrast

 „Sihtrühma valikul ja metoodikapaketi ülesehituse kavandamisel lähtusime 2011.a läbiviidud karjääriteenuste süsteemi uuringust, täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajatest ja mitmetest rahvusvahelistest materjalidest,“ sõnas SA Innove õppenõustamise valdkonna juht Ave Szymanel ja lisas, et pilootprojektis keskenduti kutse- ja erialahariduseta täiskasvanutele, kuna see elanikkonna grupp on märkimisväärselt suur - Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel moodustasid 2011.aastal 25-64-aastased  kutse-või kõrghariduseta inimesed kolmandiku elanikkonnast.

 Lisaks selgus karjääriteenuste süsteemi uuringust, et oma tugevaid ja nõrku külgi oskas nimetada ja põhjendada kolmveerand elanikkonnast vanuses15-64, kuid vaid kolmandikul oli olemas karjääriplaan isiklike haridus- ja tööalaste eesmärkide saavutamiseks. Samas arvasid veidi enam kui pooled tööealisest elanikkonnast, et vajaksid õpingute või tööga seotud valikute tegemisel täiendavat informatsiooni. „Kuna uuringu põhjal kavandas lähiajal oma elus töö või õpingutega seonduvaid muutusi 61 protsenti vastanutest, näitas see vajadust nõustamise järele,“ põhjendas Szymanel.

Metoodikapaketi väljatöötamisest spetsialistide koolitamiseni

Metoodikapaketi koostasid OÜ Tercare spetsialistid. „Meie loodud metoodikapakett koosneb karjäärispetsialistile suunatud käsiraamatust, mis toetab täiskasvanutele karjääriteenuste osutamist ning töövihikust, mis on mõeldud iseseisvaks kasutamiseks töötavale täiskasvanule, kes soovib oma isiklikku ja tööalast karjääri planeerida,“ sõnas paketi koostamises osalenud karjäärinõustaja  Terje Paes.

Metoodikapaketi koostamisele järgnes viie Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistide ja SA Innove töötajatele mõeldud koolitus, mille viisid läbi paketi koostajad Terje Paes ja Terje Jürivete. Koolituskava aluseks oli käsiraamatu ülesehitus ning peamiselt keskenduti täiskasvanute metoodikapaketi rakendamiseks vajalike oskuste ja teadmise omandamisele.

Paesi sõnul tutvustati koolitustel ka täiskasvanute karjääriplaneerimise mudelit, teenuse osutamise võimalusi, selle vorme ja meetodeid, sihtrühma teavitamise spetsiifikat ning koostöövõrgustiku toimimise aluseid.

Mitmekülgne testrühm paikvaatlejate silma all

Koolitusele järgnes metoodikapaketi testimine veebruarist septembrini viies Rajaleidja keskuses: Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuses, Põlvamaa karjääri- ja õppenõustamiskeskuses, Karjääripõld OÜ Saaremaa keskuses, Tallinna Noorsootöö Keskuses ja Keila Noortekeskuses. „Valiku tegemisel arvestasime, et metoodikapaketti saaks katsetada eri piirkondades - nii suures linnas, äärealal, saarel kui Eestimaa südames, et testitavate hulgas oleks nii eesti- kui venekeelseid kliente ning lisaks arvestasime keskuste suutlikkust nende jaoks täiendavate ülesannete täitmisel,“ sõnas SA Innove karjäärinõustamise spetsialist Mare Väli  ja lisas, et kui Keilas keskenduti testimisel peaasjalikult noorele töötavale täiskasvanule, siis ülejäänud neli keskust aga pakuvad karjääriteenuseid kõigile vanust arvestamata.

Metoodikapaketi koostaja ja SA Innove töötajad vaatlesid paikvaatlustel sihtrühmaga läbiviidavaid tegevusi -grupinõustamisi, töötubasid ja infobokse maakonnapäevade raames. Jälgiti tegevuse läbiviimise kohta ja ruumi, meeskonnatöö toimimist, käsitletavate teemade valdamist ja protsessi juhtimist, teenuse formaadile sobivate meetodite valikut, tehniliste vahendite kasutamist jmt.

Ave Szymaneli arvates läks metoodikapaketi testimine korda: „Vaatamata sellele, et testimisperiood oli üsna lühike ja sinna sisse jäi suvine puhkusteperiood, jõuti siiski üsna paljude abivajajateni. Lisaks koostati eelnevalt teenust tutvustavad reklaammaterjalid, leiti reklaamimiseks toimivad teavituskanalid ning loodi täiskasvanu toetamiseks vajalik koostöövõrgustik – kõike seda jõuti.“

Metoodikapaketi väljatöötanud Terje Paesi sõnul jäi paikvaatlustel töötubades ja teavitusüritusel silma osalenud täiskasvanute suur huvi karjääriga seotud teemade vastu ning kinnistus arusaam, et ka täiskasvanud töötav inimene vajab sellekohast spetsialisti abi ning metoodikapaketis väljatöötatu praktikas toimib.

Põlvamaa Karjääri- ja õppenõustamiskeskuse karjäärinõustaja Eha Raavi hinnangul olid metoodilised materjalid väga head. „Kasutasime töövihikut vastavalt meie töötubade teemadele ja klientide tagasiside oli ääretult positiivne – inimesed hindasid, et said mitmed asjad ise läbi proovida, praktilisi töid teha ning kiitsid süvenemist ja kaasamõtlemist soosivaid harjutusi. Koos analüüsides tekkis alati veel rohkem uusi mõtteid ning neid sai töövihikusse lisada ja vajadusel koduski täiendada,“ sõnas Raav.

Tibusid loeti sügisel

Testimisperioodi jooksul osutati  vahetut teenust 453 korral. Toimus 154 individuaalset nõustamist ning 40 grupinõustamist, kus osales ligi 299 inimest. Testimisperioodi lõpus toimus kokkuvõttev seminar, kus osalesid pilootkeskuste töötajad, metoodikapaketi koostaja ja SA Innove spetsialistid. Kliendiküsitluse tulemuste kokkuvõte näitab, et teenusega jäädi rahule – 82% vastanutest oli teenusega täielikult rahul, üle 90% olid kas täielikult või enamjaolt rahul. Ave Szymaneli hinnangul on see näitaja väga hea.

Metoodikapaketi edaspidiseks rakendamiseks tuleks selle koostaja ja paikvaatlusel osalenud Terje Paesi sõnul süsteemselt, järjepidevalt ja läbimõeldult tähelepanu pöörata nii keskuste sisese kui ka keskustevahelise koostöövõrgustiku arendamisele ja hoidmisel.

„Paketi edasisel rakendamisel ei ole otstarbekas sihtrühmi kitsalt määratleda, kuna täiskasvanud inimestel tekib karjääri planeerimisel üsna palju sarnaseid lahendust ootavaid küsimusi. Mitmekülgse ja kvaliteetse teenuse osutamine ning selle kättesaadavus täiskasvanutele on kindlasti hädavajalik,“ usub Paes ja lisas, et edaspidi tuleks  teha koostööd erinevate asutustega, et toetada heade praktikate tutvustamise ja levitamise võimalusi.

 „Metoodikapaketi täiendamiseks ning parendamiseks võiks projekti ellukutsuja aasta pärast koguda paketi rakendatavuse ning selle täiendamise, edasiarendatud tegevuste ja materjalide kohta keskustelt tagasisidet ning viia paketis sisse vastavad muudatused,“ arvas Paes. Arenduskeskuse plaanide kohaselt hakatakse metoodikapaketti kasutama Rajaleidja keskustes vanusele 18-26 töötavatele, õppivatele noortele. „Edaspidi on plaan pakett teenuseosutajatele kättesaadavaks teha kas paberversioonis ja/või elektroonselt ning loomulikult plaanime koolitada ülejäänud Rajaleidja keskuste töötajaid,“ sõnas Mare Väli.

Testimise tagasisidet analüüsinud TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituudi Personalitöö- ja arenduse magistrant, SA Innove praktikant Kristi Stahli sõnul osalesid testimisel eelkõige naised, kes soovisid oma tööalast karjääri edendada või teha elus kannapööret - alustada ettevõtlusega, õppida uut eriala vms. Karjääriinfo töötoast sooviti eelkõige juhtnööre uuele ametikohale kandideerimiseks ja karjääriredelil edenemiseks. „Oma koolitusvajaduse teadvustamine ja selles suunas esimeste sammude astumine on igal juhul isikliku karjääriplaneerimise seisukohast esmavajalik ning 166 inimese jaoks on nüüd algus tehtud,“ kinnitas Stahl.  

Liis Ehavere, vabakutseline ajakirjanik