Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (Keskus) on Sotsiaalministeeriumi (SM) hallatav riigiasutus, mis on nüüdseks tegutsenud juba 10 aastat. Põhitegevusteks on rehabilitatsiooniteenuse osutamine, sh rehabilitatsiooniplaani koostamine, rehabiliteerivad kohanemiskursused, rehabiliteerivad töö- ja kutseõppekursused, õppijate õpi- ja töövõimet toetavad erinevad rehabilitatsioonitegevused, karjääri- ja kutsenõustamine, tööhõivealane tugitegevus, arendustegevus pakutavate teenuste ühtlustatud kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamiseks.


Juta Elbing-Nõlvak, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Vajadus muutuste järele
Kuni 2002. aastani ilmnes selgesti vajadus toetada õppijaid õppeprotsessis nii praktikakohtade leidmisel kui ka hiljem, lõpetamise järel töökoha leidmisel. Seda tegid nn vabatahtliku tööna kutseõpetajad või erinevad rehabilitaatorid. Vajadus toetamise järele tööotsimisel muutus aasta-aastalt suuremaks, sest lõpetanute arv suurenes ja tööandja ei olnud valmis erivajadusega isikut tööle võtma. Seetõttu kulus spetsialistidel ja pedagoogidel väga palju töö- ja vaba aega õppija või lõpetanu toetamiseks tegevusega, mis ei olnud neile ametijuhendiga määratud töö.

2002. aastal muudeti Keskuse põhimäärust ja struktuuri. Ühe tegevusena nähti ette kutse- ja karjäärinõustamine ning tööhõivealane tugitegevus. Struktuuriüksusena moodustati tööhõivetalitus, kus töötab üks peaspetsialist ja 3 spetsialisti. Nemad töötasid välja karjäärikujundamise ja tööhõive toetamise süsteemi kõigile Keskuses õppijatele kogu kutserehabilitatsiooniprotsessi ajaks ja selle järgselt.

Tugitegevuse korraldusest
Tööhõivealast tugitegevust pakutakse Keskuses õppijatele või kutserehabilitatsiooniprotsessi läbinutele toetatud töölerakendumise meetodi järgi, mis on sõnastatud USA Vaimupuudeseaduses (1984 Developmental Disabilities act, PL 98-527) ja lähtub põhimõtetest:
• inimene siirdub palgatööle,
• inimene töötab tavalises töökeskkonnas,
• töötamine saab võimalikuks tänu tugiteenustele.

Oma tööhõivealases tugitegevuses ei paku tööhõivespetsialistid õppijatele ja/või lõpetanutele ehk kliendile valmis lahendusi. Töökoht leitakse kliendi ja spetsialisti vahelise koostöö tulemusena. Oluline on, et klient omandaks protsessi käigus erinevaid oskusi (nt kust ja kuidas otsida informatsiooni; kuidas suhelda tööandjaga jms), mis aitaksid tal edaspidi suuremat iseseisvust saavutada.

Kolm sammu eesmärgini
Kogu tööhõive toetamise protsessi võib tinglikult jagada kolme etappi.

1. Toetus tööotsimisel, milles sisaldub
• tööotsija esmane intervjueerimine ja hetkeolukorra kaardistamine;
• tööotsingu tegevusplaani koostamine, tugitegevuste planeerimine;
• tegevusplaani elluviimine (tugitegevused, vahehindamised).

Võimalikud kliendile osutatavad tugitegevused on:
• toetus infootsingutes (paberkandjal infomaterjalid, Internet jms);
• abi tööandjatega suhtlemisel (telefonitsi, kirja teel või ka kohale minnes koos kliendiga. Vajadusel teeb esimesed paar kõnet spetsialist, kuid eesmärgiks on, et klient õpiks ka ise tööpakkumise kohta informatsiooni välja selgitama ja ennast vajadusel tööandjale esitlema);
• tööintervjuuks ettevalmistamine ja ettevalmistumine;
• suhtlemine kliendi lähitugivõrgustikuga, vajadusel ametkondadega: juhtumikorraldajatega, sotsiaaltöötajatega jne.
• tööandja külastamine, proovipäeva kokkuleppimine, proovipäeval osalemine;
• töö ja töökoha hindamine kliendi võimetest ja oskustest ning tööandja vajadustest lähtuvalt;
• tööandja informeerimine riiklikest tööturuteenustest ning töö ja töökoha kohandamise võimalikkusest vajadusel, kliendi erivajadustest, mis võivad olla seotud töötervishoiu ja -ohutusnõuete täitmisega antud töökohal jne.

2. Toetus esialgsel töölerakendumisel:
• kliendi toetamine töökohal esimestel tööpäevadel;
• tööandja ja teiste töötajate nõustamine vajadusest lähtuvalt;
• tugi ja informatsioon nii tööandjale kui töövõtjale telefoni või elektronkirja teel vastavalt vajadusele;
• töö kliendi tugivõrgustikuga.

3. Toetus töö säilitamiseks:
• jätkutugi tööandjale: tööhõivetalituse spetsialist kui kontaktisik ning nõustaja vajadusest lähtuvalt;
• jätkutugi kliendile: tööhõivetalituse spetsialist kui kontaktisik ja nõustaja vajadusest lähtuvalt.

Keskus numbrites
Keskuses on aastatel 1996-2006 töö- ja kutseoskusi omandanud 258 erivajadusega isikut. Lõpetanute seas läbiviidud tööhõivealastele küsitlustele toetudes võime tõdeda, et Keskuses kutseõppekursuse läbinutest saab avatud tööturul tööd 65-67% (seisuga 01.01.2006 töötas 16-64-aastastest erivajadusega isikutest SKA ja SM PIU uuringu andmetel 17%).

Astangu Keskuses töölerakendumise toetamisega tegelevad 2 spetsialisti valmistuvad praegu Leonardo da Vinci programmi projekti „Väiksema konkurentsivõimega inimeste tööhõive edendamine“ (SETTLE) vahendusel saama nimetatud valdkonnas diplomit Ühendkuningriikides asuvalt ühenduselt OCR (Oxford, Cambridge and RSA Examinations), kuna Eestis veel vastavasisulist koolitust ei pakuta.