Eesti Töötukassa poolt koordineeritava tööhõiveprogrammi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2009” eesmärk on tööotsijatele suuremate võimaluste pakkumine. Programmi raames piloteeritakse ka mitmeid uusi meetmeid; üks täiendavatest teenustest on tööklubi, mida hetkel pakutakse noortele vanuses 15–24 aastat. Tööklubi tulemusena peaksid noored olema teadlikud tööturul valitsevast olukorrast ning oskama seal orienteeruda.

2009. aastal on plaanis ellu kutsuda 16 tööklubi – igas maakonnas üks, lisaks venekeelne Ida-Virumaal. Tööklubis osaleb korraga 3–15 noort. Kokku saadakse üks kord nädalas nelja nädala vältel ning iga sessioon koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest tegevustest.

Tööklubi eesmärgid on:

  • noortele täiendavate võimaluste pakkumine oma konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul – info hankimine tööturu situatsiooni kohta (vabad töökohad ja ettevõtete vajadused, töökeskkond, nõuded töövõtjatele)
  • tööotsingualaste uute teadmiste ja oskuste omandamine – CV ja motivatsioonikirja koostamine, käitumine tööintervjuul;
  • tööotsingualasele tegevusele kaasa aitamine – tagasiside, julgustamine, teiste toetus, kogemuste vahetamine.

Igal tööklubi sessioonil käsitletakse vähemalt ühte järgnevatest teemadest: CV koostamine, töö otsimise efektiivsed moodused, ametifilmid ja kutsemapid, erinevate karjäärivõimaluste tutvustamine, Euroopa tööturg, välismaal töötamise kogemused.

Teoreetilised loengud vahelduvad praktiliste tegevustega, et hoida üleval noorte huvi ja motivatsiooni aktiivselt kaasa töötada. Otsitakse infot tööpakkumiste ja kutsealaste nõuete kohta, koostatakse erinevaid kirjalikke töid (CV, motivatsioonikiri, kaaskiri, töökuulutus), mängitakse läbi konkreetseid situatsioone (töövestlus, uuel töökohal käitumine) ja analüüsitakse saadud infot.

Toimunud tööklubidest saadud tagasiside on olnud väga hea. Noored peavad tööklubi puhul oluliseks lisaks saadud uutele teadmistele ka omavahelist suhtlemist, kogemuste vahetamist ja üksteise toetamist. Üheks põnevamaks ja oodatumaks osaks on erinevad isiksuse- ja karjääritestide tegemine, mille kaudu noored ennast rohkem avastavad ja tundma õpivad.

Positiivsetele kogemustele tuginedes on noortele mõeldud teenuse jätkamine suuremas mahus kavas juba järgmisel aastal ning peagi on tööklubi meedet plaanis laiendada ka vanemaealiste sihtgrupile.
Mariann Näär
Alamprogrammijuht
Eesti Töötukassa