Alice Lugna
Välissuhete ja personaliosakonna juhataja
Eesti Tööturuamet

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga (EL) avarduvad kindlasti Eesti Vabariigi kodanike võimalused töö leidmiseks. ELi liikmesriikide ja lisaks Euroopa Vabamajanduspiirkonna riikide (Norra, Island, Liechtenstein) vahel kehtib töötajate vaba liikumise põhimõte ning piiriülest töövahendust toetab EURES (Euroopa Töövahendussüsteem) võrgustik.

EURES võrgustik
EURES ühendab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide tööturu- ja teisi tööhõive küsimustega tegelevaid asutusi. Teisteks partneriteks eelkõige piiriülestes töövahendusprojektides on tööhõiveküsimustega tegelevad regionaalorganid, nagu ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ning kohalikud ja regionaalsed ametiasutused. Nimetatud organisatsioonid teevad koostööd, et hõlbustada ja soodustada töötajate liikumist Euroopa Liidus. Võrgustik aitab kaasa ühise Euroopa tööturu loomisele ning on seadnud eesmärgiks teavitada, nõustada ja aidata inimesi, kes soovivad töötada välisriigis, samuti tööandjaid, kes soovivad värvata tööjõudu välismaalt.

EURESi moodustavad töövahendust toetavad andmebaasid ja nõustajad, kes annavad isiklike kontaktide kaudu tööotsijatele vajalikku informatsiooni. Euroopa 18 liikmesriigis on ühtekokku üle 600 EURESi nõustaja. EURESi nõustajad on omandanud eriteadmised töötajate liikumist puudutavates praktilistes, juriidilistes ja administratiivsetes küsimustes. Nad on koolitatud spetsialistid, kes osutavad Euroopa tööturul töö leidmisest huvitatud isikutele kolme põhiteenust: teabe-, suunamis- ja töövahendusteenust. Eestis hakkavad alates 2004. a kevadest tööle neli vastava koolituse läbinud nõustajat: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas.

Positiivsed kogemused
Tööturuamet on alustanud ettevalmistusi EURESi käivitamiseks Eestis, et tagada välisriigis töötamisest huvitatutele vajalik informatsioon ning nõustada neid EURESi liikmesriikides töö leidmisel.

Välistöövahenduse esimeseks suuremaks positiivseks näiteks on Tööturuameti koostöö Iirimaaga. Iirimaa toiduainetetööstuses leidsid püsiva töökoha 90 inimest ja ajutiselt on võimalik Iirimaale tööle minna 140 Eesti kodanikul. Tänu projekti edukale rakendamisele on uutest projektidest huvitatud tööandjaid nii Iirimaal, Norras, Hollandis kui ka Rootsis, et värvata Eestist oskustöölisi erinevatesse sektoritesse — nt teenindus, ehitus, meditsiin. Kuna ka siiani on eestlased ELi liikmesriikides tööd leidnud, kuigi nad on pidanud taotlema ka tööluba ning seetõttu on konkurents olnud palju teravam, võib järeldada, et Eesti tööjõud on piisavalt kvalifitseeritud Euroopa turul konkureerimiseks.

Täiendavat informatsiooni EURESi kohta leiab Tööturuameti koduleheküljelt: www.tta.ee/eures või Euroopa Komisjoni poolt loodud EURESi portaalist, kust on võimalik juba praegu otsida vabu ametikohti kõikides ELi liikmesriikides: http://europa.eu.int/eures