Töölt lahkumisel võib olla mitmeid põhjuseid:

  • töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
  • töölepingu ülesütlemine
  • töölepingu lõpetamine tööandja poolt

Igasugune töölepingu muutmine ja lõpetamine peab toimuma kooskõlas kehtivate seadustega. Tundes, et tööandja teeb töölepingu muutmise või lõpetamisega liiga, tuleb oma õiguste kaitseks pöörduda töövaidluskomisjoni.

Töölt lahkumise kuupäev lepitakse omavahel kokku. Üldjuhul tuleb teatada üks kuu ette, et soovid töölt lahkuda. Katseajal töölt lahkudes peab teisele poolele 15 kalendripäeva ette teatama. Igasugune töölepingu muutmine ja lõpetamine peab toimuma kooskõlas kehtivate seadustega.

Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Töötaja ja tööandja võivad igal ajal lõpetada töölepingu poolte kokkuleppel. Seetõttu ei ole ka oluline, kelle algatusel ja millisel põhjusel tööleping kokkuleppel lõpetatakse. Mõlemad osapooled peavad olema töölepingu lõpetamisega nõus, sealhulgas jõudnud kokkuleppele lõpetamisega seotud tingimustes, näiteks töölepingu lõppemise kuupäev, võimalike hüvitiste maksmine jms. Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks tuleks töölepingu kokkuleppeline lõpetamine vormistada kirjalikult.

 Foto: Google Images

Töölepingu ülesütlemine

Tööleping lõpeb ülesütlemisega töötaja või tööandja algatusel. Töölepingu võib üles öelda korraliselt või erakorraliselt. Kui korralist ülesütlemist ei pea töötaja põhjendama, siis erakorralist ülesütlemist tuleb alati põhjendada.

Töölepingu saab korraliselt üles öelda üksnes töötaja. Tööandjal ei ole õigust töölepingut korraliselt üles öelda. Tööandja saab töölepingu üles öelda mõjuva põhjuse esinemisel vaid erakorraliselt ning tööandja peab ülesütlemist alati põhjendama.

Töölepingu lõpetamine tööandja poolt

Töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt peavad olema alused. Selleks võib olla:

  • likvideerimine – ettevõte lõpetab täielikult tegutsemise;
  • pankrot – kohus on kuulutanud välja tööandja pankroti;
  • koondamine – tööandja ei suuda pakkuda töötajale enam tööd. Koondamisel tuleb arvestada ettevõtte töötajate eelisõigusi ning koondamisest tuleb aegsasti ette teatada. Loe  Rajaleidjast töötuks jäämise kohta.

Loe nende teemade kohta edasi eesti.ee portaalist.

Samuti võid külastada Tööelu portaali, et tutvuda töölepingu lõppemise erinevate seaduslike aspektidega.

LÕPPARVE

Töösuhte lõpetamisel peab tööandja maksma viimasel tööpäeval lõpparve, st töötasu ja kompensatsiooni kasutamata jäänud puhkuse eest. Puhkuse kohta loe Rajaleidjast puhkuse osast.
 

KÄITUMINE

Töösuhte lõpetamisel peaksid mõlemad osapooled korrektselt käituma. Isegi kui lahkutakse ebameeldivate tunnetega, tuleks ilusasti käituda. Uutele töökohtadele kandideerides küsitakse töötaja kohta eelmistest töökohtadest infot ning konfliktne lahkumine võib muuta uue töö saamise keeruliseks, sest ükski tööandja ei ole huvitatud konfliktsest töötajast.
 

LAHKUMISINTERVJUU

Enamasti viiakse asutustes lahkuva töötajaga läbi lahkumisintervjuu. Selle vestluse eesmärk on eelkõige töötaja lahkumise põhjuste välja­selgitamine, sest tavaliselt on töötajad siis oma töö suhtes väga ausad. Töötaja saab vastused oma küsimustele ning asutus saab kasulikku infot oma töökorralduse parendamiseks.

 

Rajaleidja, 2015