Töötoa sisuteemad

 Eesmärk

 Õpiväljund

 Lisainfo

Suveks tööle! Miks ja kuidas?

Aidata noorel leida (suve) töö ehk oskus ennast pakkuda/ müüa tööandjale.

Noor on teadlik erinevatest tööotsimise võimalustest, oskab analüüsida tööpakkumisi, erinevaid ameteid, jne. Kaardistab oma oskused, teadmised, kogemused, jne. 

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus, tahvel, pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Vabatahtlik töö ehk minu esimene töökogemus!

Anda ülevaade võimalustest enda, oma oskuste, võimete ja tugevuste tundmaõppimiseks.

Anda ülevaade antud valdkonnast, missugust tööd nimetatakse vabatahtlikuks tööks? Kuidas antud tegevusest kasu saada – analüüsida oma tegevust, tööd.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus, tahvel, pabertahvel

Jelena.kalames@rajaleidja.ee
Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Ametite maailm

Anda ülevaade ühiskonnas toimuvate muudatuste, trendidest, suundumustest ja selle mõjust ametitele.

Arutelu, analüüs muudatustest töömaailmas. Missugused on uued ametid, mida ja kus on võimalik õppida?

45 min kuni 2*45 min

Internetiühendus, tahvel või pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Ettevõtte külastus (koostöös kooliga ettevõtte leidmine)

Tutvustada maakonna võimalusi – töövaldkonnad, reaalsed töötingimused, luua praktilisi näited antud töö argielust.

On teadlik ettevõtetest ja seal olevatest erinevatest ametitest. Analüüsi käigus ülevaade ametitest, õppimisvõimalustest, töö eripärast, jm.

Ettevõte, kes on valmis gruppi vastu võtma, loenguruum eeltöö/ tagasiside jagamiseks

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Kuidas alustada tööotsinguid ehk soovitused suvetöö otsimiseks

Soovitused tööandjaga otsekontaktide võtmiseks ja töökohtade otsimisel.

On teadlik tööotsingu kanalitest, mille kaudu on võimalik tööd otsida. On teadlik, kuidas pöörduda tööandja poole.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus
Tahvel, pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Töötamise vajalikkus?

Tööks vajalike oskuste kaardistamine

Miks on varajane töökogemus karjääriteel kasulik?
Analüüsida varjatud oskusi, selle tähendust ja kasu tööelus.

On teadlik töötamise tähtsusest ühiskonnas. Teab enda oskusi ja oskab pöörata tähelepanu oma tugevustele.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus
Tahvel, pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Mida on vaja selleks, et tööturul edukas olla?

Tööandja ootused ja soovitused noorele

Anda ülevaade oskustest ja omadustest, mis tööturul edukaks olemisele kasuks tulevad. Tööandja ootused noorele töötajale.

Oskab analüüsida end eneseanalüüsi abimaterjalide abil. 
Teab, millised on tööandja ootused noorele töötajale (kandideerimine, suhtlemine, oskused, suhtumine).

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus
Tahvel, pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Tööleping.

Lepingu vormid

Anda üldist infot töölepingust, töölepingu seadusest.

Oskab eristada töölepingut töövõtulepingust. Oskab tähelepanu pöörata lepingu olulistele tingimustele.

Tahvel, pabertahvel
Internetiühendus, wifi

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee