Iga inimene võib ühel päeval silmitsi seista töö- või elumuutustega, otsida rakendust omandatud teadmistele, tahta senisest tulemuslikumalt kasutada isiksuslikke ressursse, saada täienduskoolitust või õppida uut eriala. Sellisel puhul vajab ta tihti asjatundlikku inimest, kellega teemat arutada.
Maie Kotka, Tartu Ülikooli Türi Kolledž

 

 

 

 

 

Eestis tegeldakse noorte ja töötute täiskasvanute karjäärinõustamisega, kuid tähelepanuta on jäänud töötavad inimesed. Et seda tühimikku täita, valmis TÜ Türi Kolledžis projekt „Täiskasvanute karjäärinõustamissüsteemi loomine ning rakendamine Järva- ja Raplamaal”, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti partneriteks on Järva maavalitsus, Rapla maavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa Arenduskeskus ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

Uuring
Projekti alguses viidi Järva- ja Raplamaal läbi uuring, mille eesmärgiks oli välja selgitada 30–45-aastaste inimeste karjäärinõustamis- ja koolitusvajadus. 602 Türi, Vigala ja Märjamaa valla inimest vastas Türi Kolledži ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna koostöös valminud küsimustikule, mis puudutas tööalast hõivatust, uue töökoha leidmise keerukust, täienduskoolitust, karjäärinõustamisvajadust, kodukohta.
Uuringu tulemused olid väga sarnased, mistõttu allpool toodud andmed peegeldavad valimit tervikuna.

Tasuta karjäärinõustamist kasutaks 78% vastanutest. 90,6% neist sobib nõustamine kodukohas, 83,2% ka valla või maakonna keskuses, 53,1% on valmis saama konsultatsiooni Interneti teel.

Uue töökoha leidmisest on huvitatud 46% vastanutest. Olenemata sellest, kas vastanul on plaanis uut töökohta otsida või mitte, lasti hinnata töökoha leidmise keerulisust. Kõige raskem on töökohta leida oma kodukohas ja vallas, kõige kergem teises maakonnas, suuri probleeme ei tekita töö leidmine välismaal. Uus töökoht oleks 43,8% küsitletutest otseselt seotud praeguse ameti ja ettevalmistusega.

73,3% vastanutest on viimase kolme aasta jooksul osalenud täienduskoolitusel. Eelkõige on see olnud tööalane. Seoses praegu tehtava tööga vajab koolitust 70% küsitletutest, seoses uue töökoha leidmisega 84%.

Infot koolituste ja koolitusvõimaluste kohta on kogunud 53,5% vastanutest ja saanud seda eelkõige Internetist, sõpradelt, tuttavatelt, ajakirjandusest ja tööandjalt, 17 inimest nõustajalt.

Koolitus
Projekti eesmärgiks on teha nõustamisteenus kättesaadavaks igale täiskasvanule võimalikult kodukoha lähedal. Sellest lähtudes moodustati koolitusgrupid, kuhu kuuluvad psühholoogid, raamatukogude ja avalike Internetipunktide töötajad, sotsiaaltöötajad jt täiskasvanutega tegelevad inimesed. Käesolevaks ajaks on toimunud neli üldteadmistele keskendunud koolitusmoodulit. Alates septembrist toimuvad eraldi koolitused nõustajatele ja infospetsialistidele.

Info veebilehelt www.ut.ee/TC/ESFProjekt
Projekti raames loodud veebileheküljel on info täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta 27 Eesti kutseõppeasutuses, Mainori Kõrgkoolis. Saab lugeda täienduskoolitustest Paide KKK-s ja Kehtna MTK-s; Leiab ka kasulikke linke - ISCO ametikirjeldused, kutsestandardid, kutse-eelistus- ja kutsesobivustest.
Rubriigis „Korduma kippuvad küsimused” saab lugeja esitada küsimusi, millele vastatakse kolme päeva jooksul. Oktoobris käivituvas foorumis saavad lugejad omavahel vestelda neid huvitavatel teemadel. Kavas on omaette foorum ka karjääriteenuste spetsialistidele.

Teenuse rakendumine
Projektipõhiselt pakutavat tasuta nõustamis- ja infoteenust on võimalik saada peaaegu kõigis Järva- ja Raplamaa linnades ja valdades ajavahemikul 1.01.2007-30.01.2008. Mis edasi saab, on juba kohalike omavalitsuste teha.

Miks just TÜ Türi Kolledž?
Kolledž Tartu Ülikooli asutusena aitab Järvamaal ellu viia regionaalpoliitikat. Soovime, et Kesk-Eesti ei muutuks ääremaaks. Et inimene oleks jätkuvalt huvitatud oma praeguses kodukohas elamisest, sõltub suuresti tema tööalasest hõivatusest, võimalustest seal töötada, saada täienduskoolitust ja nõustamisteenust.