Karjääriteenuste terviklikuks arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks töötab SA Innove koostöös partneritega välja kontseptsiooni aastani 2020.

Kontseptsioon toob välja süsteemi nõrkused ja kirjeldab nende edasiarendamise võimalusi, esitab karjääriteenuse pakkujate ja arendajate rollid ning määratleb koostöökohad, et valdkonna edasine areng oleks paindlik ja järjepidev.

Visioon aastaks 2020 on, et karjääriteenused on Eestis kättesaadavad igale inimesele, aidates neil läbi elu teha teadlikke valikuid oma haridus- ja tööelus, arvestades seejuures tööturu, majanduse ja ühiskondlike arengutega.

Kontseptsiooni väljatöötamise protsessi on oluline kaasata seotud osapooled –seetõttu on toimunud kontseptsiooni sisendi saamiseks ning võtmeteemade määratlemiseks rida kaasavaid tegevusi: seminarid teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja koolide juhtidele ning karjäärispetsialistidele, koostöökogu liikmetele ja KOV-ide esindajatele. Kõigil huvilistel oli võimalus kaasa rääkida konverentsil „Mõte ees, tegu järel“. Kaasates oma organisatsioonide liikmeid, analüüsisid karjääriteenuste koostöökogu liikmed,  karjääriteenuste hetkeolukorda ja vajadusi Eestis neljas Euroopa prioriteetses arengusuunas. Tähtsa sisendi andis karjääriteenuste süsteemi uuring, millega mõõdeti elanikkonna teadlikkust karjääriteenustest ning teenuste kättesaadavust, elanikkonna karjääriplaneerimise oskusi ning koostööd erinevate huvipoolte vahel karjääriteenuste osutamisel.

Loodud on kontseptsiooni väljatöötamist juhtiv ekspertgrupp, kuhu kuuluvad sotsiaalministeeriumi, haridusministeeriumi, töötukassa, kõrgkoolide ja üldhariduskoolide esindajad ning SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse spetsialistid. Ekspertgrupi eestvedamisel on valminud kontseptsiooni esimene tööversioon, mida täiendatakse ning tutvustakse karjääriteenuste koostöökogu kohtumisel aprillikuus.

2012. a mais toimub avalik konsultatsioon, kus kõigil huvigruppidel, nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidel, on võimalus kaasa rääkida ning teha ettepanekuid kontseptsiooni eelnõu vormi kohta. Jääme ootama kõikide aktiivset panustamist, et kokku leppida arusaadavad ning rakendatavad valdkonna arengu põhisuunad.

Ande Magus, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse koolitusspetsialist