• Info nõustamiskomisjonile taotluste esitamise kohta kevad-suvi 2016

   Lugupeetud haridusasutuse juht

   

  Märkamatult on kätte jõudnud kevad ja lasteaia viimastes rühmades  antakse kindlasti lastele veel viimaseid teadmisi, et  neid kooli saata. Kui Teil on ka selliseid lapsi, kes võiksid veel üks aasta teadmisi ja oskusi omandada lasteaias, siis  Jõgevamaa Rajaleidja keskuses töötab maakonna nõustamiskomisjon, kes annab soovituse koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks. Selleks tuleb esitada taotlus nõustamiskomisjonile. Taotluse saab esitada vanem või vanema nõusolekul koolieelse lasteasutuse juht. Vanema nõusolekuks on volitus. Taotluse saab esitada paberil, tuues selle rajaleidja keskusesse või saata tähitud postiga. Elektroonselt saadetud dokumendid peavad olema krüpteeritud.  Kõik taotluse lisad on soovitav esitada originaalidena, kuna peale taotluse kohta nõustamiskomisjoni poolt otsuse tegemist tagastatakse vanemale kõik lisatud dokumendid.

  Kõige lihtsam on taotluse esitamine digitaalselt allkirjastatuna ja krüpteerituna.

  Taotluse vormid on leitavad www.rajaleidja.ee/jogevamaa. Paberil taotluse esitamiseks  on vaja tulla keskusesse, Aia 1 II korrus Jõgeva ja võtta kaasa:

  1.       Lapse isikut tõendava dokument

  2.       Vanema isikut tõendava dokument

  3.       Lasteaia poolt koostatud lapse individuaalse arengu jälgimise kaart

  4.       Perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis on vajalik koolikohustuse täitmise edasilükkamise otsuse tegemisel nõustamiskomisjonile

  5.        Kui lapsel on rehabilitatsiooniplaan, siis ka see koos puude otsusega (kui on otsus puude kohta)

  Samad dokumendid tuleb esitada ka digitaalselt taotlust esitades.

  Samadest põhimõtetest tuleb lähtuda ka koolis õppivate laste puhul.

   

  Viimane komisjon enne suvepuhkust toimub 20.juunil. Komisjoni päevakord kinnitatakse 13.juuni. Taotlus koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks esitada hiljemalt 13. mai.

  Jõgevamaa Rajaleidja keskuses on spetsialistid puhkusel 01.juuli kuni 10.august.

  Viimane komisjon enne uut õppeaastat, toimub 31.augustil. Selle komisjoni päevakord kinnitatakse 24.august. Sellesse komisjoni keerulisemaid juhtumeid menetleda ei jõua.

  Septembris on esimene koosolek 19.september ja päevakord kinnitatakse 12.september.

   

  Taotlust koolikohustuslikust east varem kooli minekuks saab esitada kuni 1. aprillini (vanemal on seejuures kohustus teavitada omavalitsust soovist lapse varem kooli panna enne 1. maid, taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva). Nõustamiskomisjon annab varem kooli minejate puhul soovituse kodustele lastele ja juhtumite korral, kui lasteasutuse ja vanema vahel on varasem kooliminek tekitanud eriarvamusi.

   

  Ootame taotlusi ja anname lisainfot taotluse esitamise kohta esmaspäevast-reedeni kella 8.00-17.00

  Telefonid:

  5886 0703 (üldtelefon)

  5551 4787 (juhataja)

  5885 3641 (infospetsialist)

   

   

 • Jõgevamaa Rajaleidja keskus sai 1-aastaseks

  24. septembril täitus aasta Rajaleidja keskuse avamisest Jõgeval. Usume, et meie keskus on üha enam koht, kust saab abi ja tuge nii lasteaia- kui koolilaps. Koostöös haridustöötajate ja spetsialistidega oleme suunanud ja nõustanud kokku tuhandeid Jõgevamaa lapsi, noori  ja täiskasvanuid, luues usaldusväärset pinnast uuteks kohtumisteks.
  Aasta tagasi alustas Sihtasutus Innove eestvedamisel tööd Rajaleidja võrgustik, kuhu kuulub 15 keskust üle Eesti kõikides maakondades. Liigume samm-sammult edasi, saamaks eelistatud suunajaks lastele ja noortele ning usaldusväärseks partneriks maakonna haridusasutustele.


  KUIDAS AASTA LÄINUD ON?
  Jõgevamaa Rajaleidja keskus on aasta jooksul erineval moel koostööd teinud kõigi maakonna haridusasutuste ja omavalitsustega. Kokku on koostöö toimunud 2683 kliendiga, kusjuures õppenõustajad on individuaalselt nõustanud 943 korral ja karjäärispetsialistid on karjääriteenuseid osutatud 1313 kliendile. Nõustamiskomisjonile on kokku esitatud 128 taotlust, mis on läbinud 18 komisjoni ja kus on kokku antud 110 hariduslikku soovitust. Kindlasti ei väljenda need numbrid aga kaugeltki seda, kui palju koostööd maakonnas tegelikult on toimunud. Paljusid maakonna haridusasutusi on külastatud mitmel korral ja lisaks individuaalsele nõustamisele on toimunud sadadesse ulatuvad ümarlauad ja grupinõustamised.
  Kui Rajaleidja keskus aasta tagasi tööd alustas, tekitas palju segadust vana ja uue süsteemi erinevuse mõistmine. Peamiseks arusamatuseks oli seejuures teenuse hind. Rajaleidja keskuses on kõik spetsialistide külastused ja igasugune koostöö tasuta. Asukohtki on väga hea, sest linnast või maalt ühistranspordiga tulles võtab keskusesse jõudmine vaid paar minutit.


  Mõeldes möödunud aastale tagasi, võivad keskuse spetsialistid oma tööpiirkonda iseloomustada järgnevalt: Jõgevamaal on kaasava hariduse rakendamine alles kujunemisjärgus. Haridusasutuste valmisolek ja teadmised hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega toime tulemisel on ebaühtlased, samuti on väga erinevad tingimused tugispetsialistide teenuse kättesaadavusele ja kohalike omavalitsuste suutlikus neid tagada. Kogu maakonnas on tõsiseks probleemiks ka tugispetsialistide leidmine. Rajaleidja keskus on paljudele haridusasutustele hetkel ainuke võimalus HEV õpilaste parimaks toetamiseks ja neile on keskusest kujunemas hädavajalik koostööpartner. Maakonna eripära kajastub seejuures ka keskuses tegutsevale nõustamiskomisjonile esitatud taotluste ja antud soovituste arvus, mis on oluliselt suuremad kui teistel sarnase suurusega maakondadel. Kõike eelpool kirjeldatut arvesse võttes võib väita, et Rajaleidja keskuste avamine on andnud meie maakonna haridusasutustele arvestatava lisavõimaluse HEV õpilaste kaasamiseks ja toetamiseks. Rajaleidja spetsialistid ei kontrolli haridusasutusi, küll aga annavad nad soovitusi parimate lahenduste leidmiseks. Soovituste rakendamise osas jääb lõplik sõna seejuures lapsevanemale.


  Kuigi haridusasutused on ka ise keskusesse pöördumisel aina usinamad ja soovivad rohkem koostööd, näevad keskuse spetsialistid erinevaid võimalusi laste parimaid huve silmas pidades koostööd veelgi edendada. Aastaga on selgeks saanud need HEV õpilastega seotud teemad, mis ikka ja jälle üle selgitamist vajavad. Just viimasest lähtuvalt alustatakse 07. oktoobril Lastevanemate Kooliga. Tegemist on infoloengute sarjaga, kus keskuse spetsilistid jagavad erinevatele osapooltele põhjalikku informatsiooni. Peale loengut toimuvad ka ühisarutelud, mis kuuldut kinnistavad ja parimate lahenduste leidmist soodustavad.
  Möödunud aasta on meile aga ka puhast rõõmu pakkunud. Meie spetsialistidel on põhjust uhkust tunda nende noorte üle, kellel oli ilmselge oht koolist väljalangemiseks, kuid kes erinevate osapoolte koostöö tulemusel aidati õpingute lõpetamiseni ja uute haridusvalikuteni. Seejuures peame me tähtsaks igat säravat silmapaari, kes varem või hiljem meid enam regulaarselt ei külasta, sest viimane on kindel märk sellest, et need särasilmad on hakanud maailma hoopis teisiti nägema.


  MEIE TEENUSED
  Rajaleidja keskuse eeliseks on lõimitud karjääri- ja õppenõustamisteenuste pakkumine ehk eripedagoogiline, logopeedine, sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline ja karjäärialane nõustamine ning karjääriinfo vahendamine. Samuti viiakse keskuses läbi ka maakonna nõustamiskomisjoni töö. Tihedat koostööd tehakse õpetajate, kooli ja omavalitsusjuhtidega ning antakse nõu kohaliku nõustamisteenuste pakkumise korraldamisel.
  Kui karjääriinfo ja –nõustamine on noorte seas ehk rohkem arusaadavad teenused, siis õppenõustamise valdkond vajab tihti selgitamist nii lastele kui vanematele. Eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoog aitavad kõik omal moel toetada laste arengut ja lahendada laste erinevaid probleeme, soovitades sobilikke õppimistingimusi, -keskkonda ja muud. Ja mis peamine, kõik need teenused on tasuta.


  MILLAL TULLA
  Suure osa elust veedab inimene tööd tehes ja seepärast on eriala- ja elukutsevalikud väga olulised. Rajaleidja karjääriinfospetsialistide juurde on oodatud kõik 7-26aastased noored, kes soovivad infot, nõu või tuge enese leidmisel ning sellest lähtuvalt asjakohaste hariduse ja tööelu otsuste tegemisel.
  Õppenõustamisteenuseid pakume 1,5-aastastele kuni 26-aastastele. Õppenõustamise küsimustes võib kohe pöörduda keskuse spetsialisti poole. Samas on soovitav ka haridusasutuses eelnevalt probleemsed kohad läbi arutada, et haridusasutusel oleks võimalik hinnata oma võimalusi ja pakkuda kõigepealt kohepealset tuge.
  Kuna meil on järjekorrad ka, tuleks alustada nõustamisaja broneerimisest, sest seda kiiremini saabub aeg ka nõustamiseks ja spetsialistiga kohtumiseks.


  TÖÖ ERIPÄRA - KONFIDENTSIAALSUS
  Töö lastega seab kõrged nõudmised nii meie spetsialistidele kui ka keskkonnale. Meie tegevused on suunatud lapse ja noore heaolule. Konfidentsiaalsusel on selles väga oluline roll. Seetõttu peab lisaks töötajatele ka keskkond konfidentsiaalsust ja anonüümsust toetama. Seda kõike arvestades on valitud ka meie Rajaleidja keskuse ruumid ja loodud tingimused, et saaksime oma klientidele tagada ühest küljest hea ligipääsu ja teisest küljest privaatsuse.
  Jagatud mure on pool muret. Kui te pole kindel, kelle poole pöörduda, võtke meiega ühendust ning aitame leida õige spetsialisti. Rajaleidja keskus asub Jõal aadressil Aia 1 (Keskuse poe 2. korrus). Kontaktid www.rajaleidja.ee/jogevamaa.


  Meie spetsialistid on valmis Teid nõustama! Ootame Teid Lastevanemate Kooli!
   

   

   

   

 • 22.09 Meie spetsialsitid nõustavad Teid TASUTA !!!
 • 04.09 Uued töötajad Jõgevamaa Rajaleidja keskuses
 • 21.05 Jõgevamaa koolide karjääriõppe ja karjäärikoordinaatorite koostööseminar 19.mai 2015
 • 06.05 Jõgeva maakonna sotsiaalpedagoogide ja lastekaitsetöötajate infopäev 5.mai 2015
 • 11.03 Osalesime Põltsamaa Ametikooli Lahtiste uste päeval