Elukestev nõustamine Euroopas: poliitika ja tulevikuväljavaated.  CEDEFOP-i raport annab ülevaate karjääriteenuste poliitika koordineerimist, kvaliteeditagamise mehhanisme, teenuste kättesaadavust ja toimetulekuoskusi puudutavatest arengutest Euroopas aastatel 2007-2010,

Ülevaade näitab, et Euroopa Liidu poliitika raamistik ja muutuvad majandustingimused on julgustanud poliitikategijaid, karjäärispetsialiste ja uurijaid koostööd tegema. Üheskoos tuvastatakse võimalikud ressursid, kaasatakse sidusgrupid, määratletakse sihid ja tasakaalustades huvisid töötatakse ühiste eesmärkide nimel. Selline partnerlus aitab erinevatel osapooltel – haridus- ja tööturusektor, erinevad poliitikatasandid, praktikud – efektiivsemalt töötada. Hetke väljakutse seisneb otsustamises – mida on vaja teha, et luua tõeliselt läbi elu kestev karjääriteenuste süsteem, mis kaasab erinevaid sektoreid, võtab arvesse elu mitmekülgsust ja hõlmab ka riikide tasandit. Sellised teenused ei toeta mitte ainult elukestvat õppimist vaid ka sotsiaalset kaasamist ja aktiivse kodanikkonna kujundamist.

Raportit loe siit: bit.ly/nwN4nk

 

Euroopa edasipüüdlikke ettevõtjaid toetav karjääriteenuste süsteemEuroopa Komisjon ja liikmesriigid on üheskoos alates 1990. a arendanud ettevõtlusalast õpet ja koolitust Euroopas. Siiani ei ole aga uuritud, kuidas karjääriteenused julgustavad ettevõtlikkusele ja soodustavad ettevõtlikku meelelaadi.

Käesoleva CEDEFOP-i uuringu eesmärk oli pöörata tähelepanu karjääriteenuste potentsiaalile ettevõtlusõppe juurutamisel ja ettevõtjate karjääriplaneerimise oskuste arendamisel.

Uuringu eesmärk on:

  • kirjeldada ja hinnata karjääriteenuste rolli ettevõtlusõppe toetamisel kutse- ja kõrghariduses;
  • uurida, mis tüüpi nõustamine on olemas alustavatele ettevõtjatele esmases kutseõppes ja kõrgkoolides;
  • analüüsida, mis tüüpi nõustamist pakutakse algajatele edasipüüdlikele ettevõtjatele karjääriplaneerimisoskuse arendamiseks.

Uuringu tulemused kinnitavad fakti, et äärmiselt oluline on võimalikult varakult tutvustada lastele ja noortele ettevõtlikku hoiakut ja vajalikke oskusi. Ettevõtlikkus peaks olema integreeritud haridussüsteemi nii põhikooli, gümnaasiumi kui ka kõrghariduse tasemel, samuti täiskasvanuhariduses. Karjäärispetsialistid ja õpetajad peavad olema ettevõtlusteemade käsitlemisel enesekindlamad , pakkudes asjakohast infot, nõu ja abi.

Raportit loe siit: bit.ly/j8Mt5F