Ilmus noori elukutsevalikul abistav kogumik Abiks otsustajale. Kutseõppeasutused 2006. Lisaks noortele leidub selles huvitavat teavet ka õpetajatele ja koolijuhtidele. Teatmiku andis välja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove ning trükis sisaldab kõikide Eesti kutseõppeasutuste kontaktandmeid, infot neis pakutavatest erialadest, samuti ülevaadet õppelaenu saamise võimalustest, praktikavõimalustest välismaal, erivajadustega noorte kutseõppest ning uuematest suundadest kutseõppes.

Väljaanne on PDF formaadis üleval Innove koduleheküljel http://www.innove.ee/seirekeskus


Euroopasse õppima 2006 eesmärgiks on tutvustada välismaal õppimist laiemalt – nii koolisüsteemis kui väljaspool seda. Trükisest leiab näpunäiteid, kuidas koguda infot ning mille alusel leida just enda vajadustele ning ootustele vastav välismaal õppimise võimalus. Võrreldes eelmiste trükkidega on pisut põhjalikumalt tähelepanu pööratud rahastusvõimaluste hankimise ning kultuuridevaheliste erinevuste küsimustele. Raamatu lõpuosa koondab viiteid erinevatele Euroopas õppimisega seotud asutustele ning organisatsioonidele. Trükises on lisaks praktilistele näpunäidetele ära toodud ka välismaal käinud noorte kogemused ja soovitused.

Trükise elektrooniline versioon asub karjääriplaneerimist toetaval veebilehel Rajaleidja www.rajaleidja.ee/euroopasse.