Paljud Euroopa riigid püüavad nõustamissüsteemi arendamisel parandada koordinatsiooni ja nõustamispoliitika sidusust. Euroopa Komisjon ja valitsused tunnustavad elukestvat õpet tööalase konkurentsivõime põhifaktorina.

Riiklike haridusstrateegiate üks põhikomponent on karjääriteenuste süsteem. Karjääriteenused peavad olema kättesaadavad kõigile kodanikele, mitte ainult teatud perioodil, vaid õppimis- ja tööplaanide kavandamisel kogu elu. Isikute karjääriplaneerimise toetamine on osa strateegiast, mille ideeks on hallata ühiskonnas toimuvaid muutusi efektiivsemalt. Karjääriteenuste süsteem aitab kaasa teadmispõhise majandust arengule, olles kasulik nii üksikisikuile, tööandjatele kui ühiskonnale tervikuna. 2008. aastal avaldas Cedefop kolme valdkondliku uuringu kokkuvõtted, vt cedefop.europa.eu

Poliitikast praktikani – elukestva nõustamise süstemaatiline muutus Euroopas
Aruanne kirjeldab riikide edusamme 2004. aasta elukestva nõustamise otsusega (Guidance throughout life in Europe, Council of the European Union, 2004) seatud eesmärkide saavutamisel. Kõigi 27 liikmesriigi ja Norra vastuste analüüs viitab sellele, et Euroopa riigid liiguvad traditsioonilistelt nõustamisvormidelt sobivamatele, võttes arvesse teadmispõhise majanduse mudelit. Põhiteemad ja väljakutsed on karjääriteenuste kättesaadavus, teenuste kvaliteet, väljakutsed süsteemi arendamisel ja teenuse kasutajate vajadused.

Karjääri juhtimine töökohal – ülevaade karjääriteenustest töötajatele
Uuringu eesmärk oli kaardistada karjääriteenused, mida pakutakse töötavatele inimestele ja koguda innovaatilisi näiteid Euroopas. Uuring hõlmas tööandjate, ametiühingute, avaliku sektori ja muude vahendusorganisatsioonide (näiteks outplacement konsulteerimine, Interneti-teenused), erialaühingute ja tööstussektori organisatsioonide juhtumeid.

Riiklike koostöökogude loomine ja arendamine
Paljud Euroopa riigid püüavad nõustamissüsteemi arendamisel parandada koordinatsiooni ja nõustamispoliitika sidusust. Tähtis on, et karjääriteenused moodustavad ühtse süsteemi, mis on üksikisikule kättesaadav kogu elu jooksul. Seda kinnitab riiklike foorumite, koostöökogude jt koordinatsioonimehhanismide moodustamine, koondades osapooli ja huvirühmi. Aruandes käsitletakse riiklike koostöökogude rolli, funktsiooni, liikmeskonda ja tegevusi. Lisaks leiab lugeja aktuaalseid näiteid kogu Euroopast.