2011. a esimeses pooles on avaldatud mitmeid uuringutulemusi, millega tutvumine aitab noortega tegelevatel spetsialistidel paremini oma tööd teha. Selles Karjäärituules toome esile mõned uuringud, millega arenduskeskus soovitab tutvuda.

  • Noorteseire aastaraamat 2010: Noored ja tööturg

Noorteseire aastaraamatuga jätkatakse „Noortemonitor 2009“ kogumikuga alanud noorte eluolu käsitlevate väljaannete avaldamist. Seekordse noorteseire aastaraamatu fookuses on noorte toimetulek tööturul. Kogumiku elektrooniline versioon on kättesaadav noorteseire kodulehel: noorteseire.ee/aastaraamat.

  • Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses

Uuringu eesmärk oli välja selgitada, miks bakalaureusetudengid töötavad täisajaga ning kuidas nad töötamist ja õppimist ühildavad. Täpsemalt on uuringu fookuses täisajaga töötavad tudengid, (nende) tööandjad ja õppejõud. Uuringu kokkuvõte asub programmi Primus kodulehel: primus.archimedes.ee > Trükised.

  • Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring

Uuringu üldeesmärk oli saada ülevaade Eesti kõrgkoolide vilistlaste lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööjõuturul ning hinnangutest kõrgkooli teadus-, arendus- ja õppetöö kvaliteedile. Selle eesmärgi täitmiseks tehti 2010. a küsitlus avalik-õiguslike kõrgkoolide (TÜ, TLÜ, TTÜ, EMÜ, EMA, EKA) ning EBS ja Akadeemia Nord 2009. aastal lõpetanute seas. Lisaks tehti andmete analüüs (tööturg, hinnangud kõrgkooli teadus-, arendus- ja õppetöö kvaliteedile, sh praktikavõimalustele jne) ning analüüsiti Primus projekti raames kaardistatud kõrgharidust puudutavate arengukavade eesmärke ja vilistlasuuringu tulemuste vahelisi seoseid. Uuringu kokkuvõtte leiad programmi Primus kodulehelt: primus.archimedes.ee > Trükised.

  • Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris.

Uuringuga kaardistati põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris kasutatava tööjõu kvalifikatsioonitaset eesmärgiga prognoosida tööjõu vajadust lähitulevikus erialade ja tasemete lõikes ning anda soovitusi sektorites töötavatele inimestele vajaliku kvalifikatsiooni tagamise osas. Lisaks seetõttu, et paremini korraldada kvaliteetseid erialaseid koolitusi ja täiendkoolitusi kutse-õppeasutustes ja kõrgkoolides. Uuring asub Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel: agri.ee > Teadus, arendus ja nõuanne > Uuringud ja tellitud tööd.