Rajaleidja portaalis on avatud uus ametite andmebaas, mille abil saavad kõik huvilised vajalikku infot tulevikusammude kavandamiseks.

Struktureeritud infot ametite kohta on Rajaleidja pakkunud alates 2007. aastast, kui aastatel 2006–2008 Eesti Tööturuameti ja SA Innove koostatud infomapid 110 kutseala kohta elektroonilisse vormi pandi. 2012. aastal alustati Rajaleidja ametite andmebaasi sisukirjelduste ja tehnilise lahenduse uuendamisega. Selle tulemusena kasvas endisest andmebaasist välja mitmekülgne ja uudne keskkond, kust leiab palju teavet ametitest. Andmebaasist saab lugeda töö iseloomu, töötingimuste, vastava hariduse omandamise võimaluste, tööväljavaadete, palgatingimuste ja kutseoskusnõuete kohta.

Andmebaasi uuendamine 2012–2013

Uuendamisse oli kahe aasta jooksul kaasatud umbes 200 inimest. Kirjelduste sisulisse muutmisesse ja täiendamisse panustasid selleks loodud töörühma liikmed ning erialaspetsialistid. Ametite kohta asjakohase info saamiseks suhtlesid töörühma liikmed paljude erialaliitude, -seltside ja -ühingutega, era- ja avaliku sektori asutuste ning õppeasutustega. Kirjelduste ajakohastamisel lähtuti uuenenud õigusaktidest, kehtivatest kutsestandarditest, erialaspetsialistide ettepanekutest ning valdkonnas toimunud muudatustest. Samuti valmis haarav ja kasutajasõbralik disainilahendus, mis tugines eri sihtrühmade tagasisidele. Tehnilise arendustöö käigus loodi uus andmebaasi prototüüp ja tehniline platvorm.

Elektrooniline haridustee aitab mõista haridussüsteemi ja liikumisvõimalusi haridustasemeti. Statistilised ülevaated kajastavad töö tasustamise ja hõivatuse muutusi kümnes valdkonnas. Sarnase töö tegijate kohta on koostatud kutsealakirjeldused. Lisaks saab küsimustikes kontrollida oma teadmisi ametite kohta ning vaadata videoid ja fotosid. Ametikirjeldused ja haridustee on kättesaadavad ka vene keeles.

Ametite andmebaas on valminud haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel. Mitmekülgset andmebaasi on oodatud kasutama kõik karjääriplaneerimisest huvitatud inimesed: noored, täiskasvanud ja karjäärispetsialistid. Usinat kasutamist!

Teele Traumann
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjääriinfo vanemspetsialist