Allolev materjal on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava eelmise versiooni järgi. Kuna karjääri planeerimise teema uute õppekavadega võrreldes oluliselt muutunud ei ole, siis leiab nendest palju kasulikku.

Grupitööde kogumik põhikooli ja gümnaasiumi karjäärikoordinaatoritele, aineõpetajatele, klassijuhatajatele sisaldab rühmatöid, loovülesandeid ja mänge, mis on mõeldud peamiselt põhikoolile, kuid samas võivad sihtgruppi kuuluda ka vanema kooliastme õpilased.

Ülesande kirjeldusele on lisatud soovitusi õpetajale – missuguse õppeaine raames teemat käsitleda ja missuguseid võimalusi see töö veel pakub. Valikud võib õpetaja teha vastavalt õpilaste arengutasemele ja nii õpilaste kui enda ettevalmistusele ning teema keerukusele. Õpetaja võib kasutada loovust ülesande laiendamisel ja vajadusel raskusastme muutmisel. Ülesanded aitavad kooli karjäärikoordinaatoril, klassijuhatajatel ja aineõpetajatel mitmekesistada tunde, mis on seotud kutsesuunitlustööga. Kuna Tööalane karjäär ja selle kujundamine on riikliku õppekava üks läbivatest teemadest, siis võiks ja peaks sarnast tööd tegema sihipäraselt juba alates I kooliastmest, integreeritult läbi erinevate õppeainete.

Olulised lingid Rajaleidjas:

Terminid
Ametite ja kutsealade andmebaas
Õpilastele töömaailmast