Trükisoe teatmik „Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2009/2010” on väärtuslik kaaslane igale noorele, kel elukutsevalik ees seisab, olgu tegemist põhikoolilõpetaja või abituriendiga.

Teatmikust leiavad kasulikku lugemist ka lapsevanemad ja karjäärispetsialistid. Räägime kutseõppe kasuks otsustanud inimestest, trendidest majanduses ja tööelus ning jagame praktilisi näpunäiteid sobiva kooli valimisest kutsetunnistuse saamiseni. Lisaks noortele suunatud artiklitele tutvustame teatmikus ametikoolides pakutavaid täiendõppevõimalusi täiskasvanutele. Teatmikusse on koondatud info Eestis õpetatavatest kutsealadest, lisatud on ka kutseõppeasutuste ja teavitamis- ja nõustamiskeskuste kontaktandmed.

Kutsehariduse edendamisele on pööratud viimastel aastatel palju tähelepanu. Loodud on paindlikumad õppimisvõimalused erineva haridustasemega õppijatele, oluliselt on kaasajastatud õpikeskkonda, laiendatud on õppijate sotsiaalsete tagatiste süsteemi. Kutseõppe eesmärk ei ole mitte konkureerida gümnaasiumi- või kõrgharidusega, vaid pakkuda noorele praktilisi oskusi ja teadmisi, mida vajatakse tööturul. Kutseõppe käigus omandatud teadmised võivad olla edaspidi heaks baasiks ka kõrghariduse omandamisel. Statistika näitab, et aasta-aastalt on kasvanud nende noorte hulk, kes jätkavad pärast kutseõppeasutuse lõpetamist õpinguid rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides.

Teatmiku „Abiks otsustajale“ elektrooniline versioon asub infoportaalis Rajaleidja veebiaadressil: www. rajaleidja.ee/abiksotsustajale.

Info kutseõppevõimalustest on saadaval ka voldikutena. Teatmikke ja voldikuid paberkandjal jagavad maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste spetsialistid.

Teatmikku annab välja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove ja rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.