Euroopa Liidus kehtib töötajate vaba liikumine, mis tähendab, et liikmesriigi kodanikul on võimalus vabalt valida töökohta kõigis liikmesriikides ilma, et teda diskrimineeritaks päritolu tõttu. Töötajate vaba liikumine puudutab lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Euroopa Majanduspiirkonna riike (Norra, Island, Liechtenstein) ja Šveitsi. Seadusega on lubatud esitada nõudmisi keeleoskuse suhtes, kui see on antud töökohal vajalik (näiteks haridussüsteemis).

Alates 30. aprillist 2011 ei kehti enam mingid piirangud: eestlastel on õigus töötada – töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana – ilma tööloata kogu ELis.

Erinevates riikides on töötamise reeglid eestlaste jaoks erinevad ning kindlasti tuleb just konkreetse riigi kohta infot otsida (nt vastava riigi esindusest Eestis või sealsest Kodakondsus- ja Migratsiooniametist). Abiks on ka EURES võrgustik.

Kindlasti pööra tähelepanu oma dokumentide vormistamisele. Kui tööandja ei ole kehtestanud oma CV ankeeti, siis võid ära täita Europassi CV. Lisaks oma varasema töö ja õpikogemuse kirjeldamisele tuleb Sul ka konkreetselt sõnastada oma oskused ja kompetentsid. Europassi CV-d saad täita kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Kui soovid näiteks minna tööle Soome ja soome keele oskus on piisavalt hea, siis võid oma CV täita soomekeelsena.

Välisriigis elades ja töötades võid põrkuda teatavatele raskustele, näiteks kohanemine uue kultuuriga, töötamine võõras keelekeskkonnas, maksu- ja sotsiaaltagatiste süsteemi mõistmine. Et end paremini ette valmistada, tuleks valitud riigiga lähemalt tutvust teha (maksusüsteem, ametiühingud, ettevõtluse alustamine, vajalikud load jm). Sellest saad rohkem lugeda EURESESe lehe alajaotusest "elamine ja töötamine".

Pea meeles, et välismaal on võimalus leida tööd, mille eest makstakse hoopis rohkem kui Eestis. Suurema palgatasemega riikides on aga ka kaupade ja teenuste hinnad kõrgemad. Niisiis ei pruugi suurem palganumber veel tähendada, et sul oluliselt rohkem raha kätte jääb, pealegi kehtib paljudes riikides astmeline tulumaks. Madalam maksukoormus võib aga tähendada näiteks avalike teenuste kehvemat kvaliteeti. Mitmed teenused, mis Eestis on tasuta, võivad välisriigis olla tasulised (näiteks UKs kehtib TV maks, mis on kohustuslik kõikidele).

Lisaks faktilistele teadmistele valmista end ette ka psühholoogiliselt – maailmas paljude erinevate kultuuride, usundite ja kommetega kohtudes võib sind tabada kultuurišokk. Eestis normaalseks peetavad tavad ja arusaamad ei pruugi teises kultuuriruumis kehtida. Seetõttu vii end kurssi külastatava riigi ajaloo, traditsioonide ja tõekspidamistega ning ole valmis erisusteks.