Viimasel ajal räägitakse kõikjal maailmas järjest rohkem juurdepääsu laiendamisest (kõrg)haridusele ja juba küpsemasse ikka jõudnud inimestele teise võimaluse andmisest hariduse omandamiseks.Euroopas ongi viimasel paaril aastal palju tähelepanu pööratud vajadusele tunnustada ja arvestada kõrgkooli tulevate inimeste varem omandatud teadmisi ja oskusi.
 


Aili Saluveer, Tartu Ülikool

VÕTA – varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
VÕTA koosneb tinglikult kahest poolest: arvestada võib nii varasemaid õpinguid kui ka töökogemust kas õppimiseks või kutseomistamiseks; kuid ideaaljuhul peaks hindama inimese elu jooksul omandatud teadmisi ja oskusi tervikuna. Õpingute arvestamine on levinum ja tavapärasem viis varem õpitut tunnustada, töö- ja muudest kogemustest õppimise arvestamist kasutatakse palju vähem, see on ka keerulisem nii taotlejate kui hindajate jaoks.

VÕTA kasutamine sisseastumiseks või õppekava täitmiseks nii poolelijäänud õpingute jätkamisel kui õpingute alustamisel uues valdkonnas annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse kui ka õppija ressursse ja aega. Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus vastava õppekava või kutsestandardiga, eriti oluline on aga sellele eelnev enesehindamine. Samuti aitab see paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna ülikool saab elukogemusega ja motiveeritud õppijaid, kes rikastavad akadeemilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised ülikooli ka kiiremini lõpetama.

Üheks suureks probleemiks on infopuudus VÕTA kohta, sellekohast infot ei levita aktiivselt ei riik ega ülikoolid. Viimastel pole reeglina ei huvi ega valmisolekut seda teha, kuna VÕTA hindamine ja arvestamine on keerukas lisatöö. Tervikuna on nii õpingute kui töökogemuse arvestamise potentsiaal suurem kui taotletu. VÕTA teadvustamine ja laiem kasutamine aitaks täiskasvanud töötavaid üliõpilasi, kelle osakaal kasvab, samuti vältida katkestamist ja tuua tagasi katkestanuid. Suuremate VÕTA probleemide lahendamiseks ja koostöövõrgustiku loomiseks Eestis on käimas LÜKKA* projekti raames VÕTA alaprojekt, lähemat infot saab veebist aadressil www.ut.ee/lykka

Süsteemi selguse, läbipaistvuse ja arusaadavuse tagamiseks on tarvis luua VÕTA raamistik, mis sisaldab VÕTA põhimõtteid kõrgharidusstandardis, tsentraalset infovahendust ning koostööd ja kokkuleppeid õppeasutuste vahel.

Tarvis on luua ühtne koht VÕTA alase info leidmiseks – veebipõhine infoportaal, kus kajastuks erinevate õppeasutuste info. Samuti peaks VÕTA alane info levima elukestva õppe nõustamiskeskuste kaudu olemasolevate (Tööturuamet) ja/või loodavate struktuuride baasil.

VÕTA-alase tegevuse arendamiseks ja lihtsustamiseks oleks vaja luua korduvate otsuste andmebaas, juhtumite kogu, koostada VÕTA juhendid ja käsiraamatud, mis sisaldavad ka keeruliste juhtumite analüüsi, luua keskne VÕTA nõukoda, koolitada hindajaid ja nõustajaid ning arendada erinevate asutuste koostöös välja elukestva õppe portfoolio.

Nõustajate ja hindajate koolituste väljatöötamisel on abi ka rahvusvahelistest projektidest ning parima väliskogemuse kogumisest. Tartu Ülikool osaleb partnerina projektis EuroguideVAL, mis tegeleb VÕTA alal töötavate inimeste kompetentside kaardistamise ja neile vajalike koolituste väljatöötamisega. Projekti peamiseks tulemiks on EuroguideVal käsiraamatu väljaandmine, mis sisaldaks:

kutse- ja pädevus-standardeid;
koolitusstandardeid;
hindamisstandardeid;
bakalaureusetaseme koolituskursust VÕTA professionaalidele sh. hindajatele mõeldud moodul;
juhendeid eri sihtgruppide jaoks.
Käsiraamat valmib projekti partnerite ning VÕTA praktikute ja ekspertide koostöös. Koolituskursusi katsetatakse ja hinnatakse erinevates maades: bakalaureusetaseme kursust Prantsusmaal, teisi mooduleid Suurbritannias, Eestis ja Rootsis.

EuroguideVAL projekti partnerid on: CFL Söderhamn, Rootsist; CIBC Artois-Ternois, University of Provence, IFE, Centre Populaire d’Enseignement, Prantsusmaalt; Careers Europe, Edinburgh University Settlement, Konrad Associates International Suurbritanniast; University of Flensburg, Saksamaalt ja Tartu Ülikool, Eestist.

Projekti lõppkonverents toimub 10.-11. septembril 2007 Edinburghis, Suurbritannias. Lähemat infot EuroguideVAL projekti ja konverentsi kohta saab veebist aadressil www.euroguideval.org


Koostöö karjäärispetsialistidega
29. mail toimus Karjäärinõustamise teabekeskuses ümarlaud teemal VÕTA ja karjääriteenused – mis neid seob? Osalejad said infot Eesti ja Euroopa VÕTA arengute ning EuroguideVAL projekti kohta. Arutelu VÕTA ja karjäärinõustamise seoste üle osutus viljakaks ning selle tulemusena jõuti järeldusele, et edasine koostöö on vajalik.

Karjääriteenuste pakkujale tuleb tutvustada VÕTA võimalusi ning korraldada ühisseminare nii info kui kogemuste vahetuseks. Karjäärispetsialistid saavad anda esmast infot VÕTA võimaluste kohta ja aidata eneseanalüüsi ning enesehindamise oskuste arendamise abil klientidel oma kompetentse kaardistada ja edasisi tegevusi planeerida, mis omakorda võib vajadusel viia varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemise ja edasi vastavasse õppeasutusse suunamiseni. Lisaks koolitustele ja seminaridele on vajalik ka sobivate infoallikate loomine ja levitamine.

Küsimustele vastab Aili Saluveer, VÕTA peaspetsialist ja VÕTA alaprojekti juht
Telefon: 737 6309
e-post: aili.saluveer@ut.ee

*ESF meede 1.1 projekti "Ülikoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse kvaliteedi arenduse (LÜKKA)" alaprojekt "Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) süsteemi ja põhimõtete väljaarendamine ja juurutamine"